Shqip Română
Biznes

Në Shqipëri dinë të blejnë por jo të shesin

Në Shqipëri dinë të blejnë por jo të shesin

Sipas të dhënave të fundit të marra nga INSTAT për tremujorin e parë të vitit 2022 importet e mallrave arritën nje vlerë prej 207 mld lekë ndersa eksportet e mallrave arritën vlerën 120 mld lekë. Një defiçit tregtar prej 87 mld lekësh i cili tregon realisht që subjektet shqiptare në tërësi janë të varura nga importi i produkteve nga jashtë.

Dikush me të drejtë mund të pyes, se nga vjen ky defiçit tregtar? Si ka mundësi? Si ndodh? Defiçiti tregtar ndodh për shumë arsye por në rastin tonë ky defiçit formohet atëherë kur një vend nuk është në gjendje të prodhojë aq mjaftueshëm mallra për “klientët e vet” , pra për konsumatorët e vet. Në këtë rast konsumatorët i drejtohen tregut të jashtëm.

Pas viteve ’90 në Shqipëri pati një rritje të defiçitit tregtar dhe ishte e kuptueshme pse dhe që cdo teori ekonomike e pranonte pasi treguesi më kryesor ishte ai i rritjes ekonomike dhe zgjerimit. Dhe pas shumë kohe pasi të ndërtosh infrastrukturën, ndërtimin e fabrikave etj. ndodh edhe administrimi i këtij defiçiti tregtar. Ja pra, kjo nuk arriti të ndodh në gjithë këto vite, të administrohej defiçiti tregtar pasi një defiçit të çon drejt një borxhi. Koha e gjatë e cila ka vazhduar me më shumë importe sesa eksporte të çon drejt këtij borxhi.

Një sasi mallrash e importuar mund të jetë një sinjal përdorimi si lëndë e parë ose input për mallrat e eksportit e cila automatikisht do të ndikonte në rritjen ekonomike. Por edhe në këtë rast nuk vërtetohet se mallrat e importuar janë vërtetë në ndihmë te eksportit. Kryesisht mallrat e importuar janë mallra konsumatore për tregun e brendshëm si nafta, energjia, ushqime etj.

Pa hyrë shumë në detaje kuptohet qe ekonomia jonë është e drejtuar drejt importit dhe është një ekonomi konsumatore. 

Postime të Ngjashme